سندرم آنجلمن ؛ بیماری کودکان همیشه خندان …!

آلیسیا جزو والدین خوش‌شناس است زیرا دخترش نوئل خیلی زود (در ۱۴ ماهگی) توسط پزشک بسیار ریزبینش چنین تشخیصی را دریافت کرد. وقتی که

ادامه