ترس چیست و از کجا نشات می گیرد؟

آیا از ارتفاع می ترسید؟ از فضای بسته چطور؟ مارها؟ پشه؟ موشها چطور؟ از آب چه؟ اگر می ترسید خیلی بخودتان سخت نگیرید، شما

ادامه