دلیل خلقت انسان چیست؛ کسی می داند؟

“ در زندگی هر فردی دو روز مهم وجود دارد؛ روزی که بدنیا می آییم و روزی می فهمیم چرا به دنیا آمده ایم

ادامه