تست هوش هیجانی EQ

۱٫به نظر من براي غلبه بر مشکلات باید گام به گام پیش رفت.
۲٫لذت بردن از زندگی برایم مشکل است.
۳٫شغلی را ترجیح میدهم که حتی الامکان من تصمیم گیرنده باشم.
۴٫میتوانم بدون تنش زیاد، با مشکلات مقابله کنم.
۵٫میتوانم براي معنی دادن به زندگی، تا حد امکان تلاش کنم.
۶٫نسبت به هیجاناتم آگاهم.
۷٫سعی میکنم بدون خیالپردازي، واقعیت امور را در نظر بگیرم.
۸٫به راحتی با دیگران دوست میشوم.
۹٫معتقدم توانایی تسلط بر شرایط دشوار را دارم.
۱۰٫بیشتر مواقع به خودم اطمینان دارم.
۱۱٫کنترل خشم برایم مشکل است.
۱۲٫شروع دوباره، برایم سخت است.
۱۳٫کمک کردن به دیگران را دوست دارم.
۱۴٫به خوبی میتوانم احساسات دیگران را درك کنم.
۱۵٫هنگامی که از دیگران خشمگین میشوم، نمیتوانم با آنها در این مورد صحبت کنم.
۱۶٫هنگام رویارویی با یک موقعیت دشوار، دوست دارم تا حد ممکن در مورد آن اطلاعات جمعآوري کنم.
۱۷٫خندیدن برایم سخت است.
۱۸٫هنگام کار کردن با دیگران، بیشتر پیرو افکار آنها هستم تا فکر خودم.
۱۹٫میتوانم به خوبی فشارها را تحمل کنم.
۲۰٫در چند سال گذشته کمتر کاري را به نتیجه رساندهام.
۲۱٫به سختی میتوانم احساسات عمیقم را با دیگران در میان بگذارم.
۲۲٫دیگران نمیفهمند که من چه فکري دارم.
۲۳٫به خوبی با دیگران همراهی میکنم.
۲۴٫به اغلب کارهایی که انجام میدهم خوش بین هستم.
۲۵٫براي خودم احترام قائل هستم.
۲۶٫عصبی بودنم مشکل ایجاد میکند.
۲۷٫به سختی میتوانم فکرم را در مورد مسائل تغییر دهم.
۲۸٫کمک به دیگران، مرا کسل نمیکند، بخصوص اگر شایستگی آن را داشته باشند.
۲۹٫دوستانم میتوانند مسائل خصوصی خودشان را با من در میان بگذارند.
۳۰٫میتوانم مخالفتم را با دیگران ابراز نمایم.
۳۱٫هنگام مواجه با یک مشکل، اولین کاري که انجام میدهم دست نگه داشتن و فکر کردن است.
۳۲٫فرد بانشاطی هستم.
۳۳٫ترجیح میدهم دیگران برایم تصمیم بگیرند.
۳۴٫احساس میکنم کنترل اضطراب برایم مشکل است.
۳۵٫از کارهایی که انجام میدهم راضی نیستم.
۳۶٫به سختی میفهمم چه احساسی دارم.
۳۷٫تمایل دارم با آنچه در اطرافم میگذردروبهرو نشوم و از برخورد با آنها طفره میروم.
۳۸٫روابط صمیمی با دوستانم براي هر دو طرفمان اهمیت دارد.
۳۹٫حتی در موقعیتهاي دشوار، معمولا براي ادامه کار انگیزه دارم.
۴۰٫نمیتوانم خودم را اینطور که هستم بپذیرم.
۴۱٫دیگران به من میگویند هنگام بحث، آرامتر صحبت کنم.
۴۲٫به آسانی با شرایط جدید سازگار میشوم.
۴۳٫به کودك گمشده کمک میکنم، حتی اگر همان موقع جاي دیگري کار داشته باشم.
۴۴٫به اتفاقی که براي دیگران میافتد توجه دارم.
۴۵٫نه گفتن برایم مشکل است.
۴۶٫هنگام تلاش براي حل یک مشکل، راه حلهاي ممکن را در نظر میآورم، سپس بهترین را انتخاب میکنم.
۴۷٫از زندگیام راضیم.
۴۸٫تصمیمگیري برایم مشکل است.
۴۹٫میدانم در شرایط دشوار، چگونه آرامشم را حفظ کنم.
۵۰٫هیچ چیز در من علاقه ایجاد نمیکند.
۵۱٫از احساسی که دارم آگاهم.
۵۲٫در تصورات و خیال پردازيهایم غرق میشوم.
۵۳٫با دیگران رابطه خوبی دارم.
۵۴٫معمولا انتظار دارم مشکلات به خوبی ختم شوند، هر چند گاهی چنین نمیشود.
۵۵٫از اندام و ظاهر خود راضی هستم.
۵۶٫کم صبر هستم.
۵۷٫میتوانم عادات قبلیام را تغییر دهم.
۵۸٫اگر لازم باشد با زیر پا گذاشتن قانون از موقعیتی فرار کنم، اینکار را انجام میدهم.
۵۹٫نسبت به احساسات دیگران حساس هستم.
۶۰٫میتوانم به راحتی افکارم را به دیگران بگویم.
۶۱٫هنگام حل شدن، به سختی میتوانم در مورد انتخاب بهترین راه حل تصمیم گیري کنم.
۶۲٫اهل شوخی هستم.
۶۳٫در انجام کارها و امور مختلف به دیگران وابسته ام.
۶۴٫رویارویی با مسائل ناخوشایند برایم مشکل است.
۶۵٫حتی الامکان کارهایی را به عهده میگیرم که برایم لذتبخش اند.
۶۶٫حتی هنگام آشفتگی، از آنچه در من اتفاق می افتد آگاهم.
۶۷٫تمایل به مبالغه گویی دارم.
۶۸٫به نظر دیگران من فردي اجتماعی هستم.
۶۹٫به تواناییام براي مقابله با دشوارترین مسائل اطمینان دارم.
۷۰٫از شیوه نگرش و فکرم راضی هستم.
۷۱٫بدجوري خشمگین میشوم.
۷۲٫معمولا تغییر ایجاد کردن در زندگی روزانه برایم سخت است.
۷۳٫قادر هستم احترام به دیگران را حفظ کنم.
۷۴٫دیدن رنج دیگران برایم سخت است.
۷۵٫به نظر دیگران من نمیتوانم احساسات و افکارم را بروز دهم.
۷۶٫هنگام روبه رو شدن با شرایط دشوار، سعی میکنم در مورد راه حلهاي ممکن فکر کنم.
۷۷٫افسرده هستم.
۷۸٫فکر میکنم به دیگران بیشتر احتیاج دارم، تا دیگران به من.
۷۹٫مضطرب هستم.
۸۰٫در مورد آنچه میخواهم در زندگی انجام دهم فکر مشخص و خوبی ندارم.
۸۱٫به سختی میتوانم از امور برداشت صحیحی داشته باشم.
۸۲٫به سختی میتوانم احساساتم را بیان کنم.
۸۳٫با دوستانم رابطه صمیمی برقرار میکنم.
۸۴٫قبل از شروع کارهاي جدید، معمولا احساس میکنم شکست خواهم خورد.
۸۵٫هنگام بررسی نقاط ضعف و قوتم، باز هم احساس خوبی در مورد خودم دارم.
۸۶٫هنگام عصبانیت زود از کوره در میروم.
۸۷٫اگر مجبور به ترك وطنم باشم، سازگاري برایم دشوار خواهد بود.
۸۸٫به نظر من پایبندي یک شهروند به قانون مهم است.
۸۹٫از جریحهدار کردن احساسات دیگران خودداري میکنم.
۹۰٫مشکل میتوانم از حق خودم دفاع کنم.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.